سامانه آموزشی (استاد، دانشجو)

ثبت نام در سامانه پیامک دانشگاه
 

اطلاعات شهريه

اطلاعیه حسا بداری دانشجویی درباره نحوه محاسبه و دریافت شهریه از دانشجویان  
الف – شهریه
۱ – شهریه ثابت : شهریه ثابت هر رشته که بنا بر آخرین تعرفه اعلام شده از سازمان مرکزی محاسبه میگردد . 
۲- شهریه متغیر: شهریه متغیر شامل واحدهای نظری و عملی به شرح جدول ذیل می باشد ، که برابر آخرین تعرفه اعلام شده از سازمان مرکزی محاسبه میگردد . 
 
شهریه متغیر
واحد نظری واحد عملی
نظری عادی پایان نامه عملی عمومی عملی اصلی عملی پایه عملی تخصصی عملی کلینیکی
   
  
۳- شهریه واحدهای معادل سازی شده : در صورتی که دانشجو واحدهای معادل سازی شده خود را در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی یا مراکز تابع نگذرانده باشد به صورت یک سوم شهریه متغیر هر واحد محاسبه می گردد . 
 
ب – وضعیت ترمی دانشجو : از نظر پرداخت شهریه بر اساس جدول ذیل می باشد . 
 
وضعیت شــــــــرح نحوه محاسبه شهریه
عادی انتخاب واحد نمودن دانشجو شهریه ثابت + شهریه متغیر 
مرخصی تحصیلی
  الف - در صورتی که دانشجو تقاضای اخذ مرخصی نماید شهریه ثابت 
 ب - در صورتی که مرخصی از سوی دانشگاه اجباری داده شود بدون دریافت شهریه 
 ج - در صورتی که دانشجو وقفه تحصیلی داشته باشد شهریه ثابت یا نصف شهریه ثابت با نظر شورای آموزش
مهمان از
  الف - دانشجو به صورت عادی مهمان شده است شهریه ثابت + شهریه متغیر
 ب - دانشجو به صورت ماده ۵۵ مهمان شده است شهریه متغیر واحدهای انتخاب شده
مهمان به الف -دانشجو به صورت عادی مهمان شده است بدون شهریه
 ب - دانشجو به صورت ماده ۵۵ مهمان شده است شهریه ثابت + شهریه متغیر ( بجز واحد ماده ۵۵ )
معرفی به استاد
  الف - در صورت اخذ یک یا چند درس با تشخیص آموزش بار اول نصف شهریه ثابت + شهریه متغیر دروس
 ب - در صورتی که همان درس های قبل با شرایط بند الف اخذ گردد . بدو ن در یافت شهریه 
 
عادی (پایان نامه)**
  الف - اخذ پایان نامه به همراه یک یا چند درس بار اول شهریه ثابت + شهریه متغیر
 ب - فقط اخذ پایان نامه بار اول نصف شهریه ثابت + شهریه متغیر
 ج - اخذ پایان نامه به همراه یک یا چند درس بجز بار اول نصف شهریه ثابت + شهریه متغیر(بجز شهریه پایان نامه)
 د - فقط اخذ پایان نامه نصف شهریه ثابت
انصراف از تحصیل الف - در صورتی که دانشجو بیش از دو نیمسال تحصیل نموده باشد نصف شهریه ثابت نیمسال های باقی مانده اخذ میگردد 
 ب - در صورتی که دانشجو کمتر از دو نیمسال تحصیل نموده باشد فقط شهریه این نیمسال ها طبق بخشنامه اخذ می شود 
 
عادی (طرح نهایی)* الف - اخذ طرح نهایی به همراه یک یا چند درس بار اول شهریه ثابت + شهریه متغیر
 ب - فقط اخذ طرح نهایی بار اول نصف شهریه ثابت + شهریه متغیر
 ج - اخذ طرح نهایی به همراه یک یا چند درس بجز بار اول نصف شهریه ثابت + شهریه متغیر(بجز شهریه طرح نهایی )
 د - فقط اخذ طرح نهایی نصف شهریه ثابت
اخراج آموزشی در صورتی که دانشجو با نظر آموزش اخراجی اعلام گردد جریمه از دانشجو اخذ نمی گردد  
ماده ۴۷ الف - در صورتی که دانشجو تا ۴ واحد جهت ارتقا ء معدل اخذ کند نصف شهریه ثابت + شهریه متغیر دروس
 ب - در صورتی که دانشجو بیش از ۴ واحد جهت ارتقا ء معدل اخذ کند شهریه ثابت + شهریه متغیر
** درس پایان نامه مخصوص دانشجویان دوره کارشناسی ارشد می باشد .
* درس طرح نهایی مخصوص دانشجویان دوره کارشناسی معماری و شهرسازی می باشد .
 
ب - تخفیف شهریه
۱- تعریف : به درصدی مشخص یا مبلغی معین از شهریه ثابت ، متغیر و یا مجموع آنها که طبق بخشنامه شماره سازمان مرکزی و با دستور مراجع ذیصلاح به دانشجویان اعطا میگردد تخفیف می گویند . 
 ۲- انواع تخفیف شهریه : انواع تخفیف شهریه با توجه به میزان استعمال به شرح جدول ذیل می باشد . 
 
عنوان تخفیف شــــــــرح میزان تخفیف
چند دانشجویی درصورتی که دو یا چند دانشجو از یک خانواده همزمان در یک یا چند واحد دانشگاه آزاد اسلامی مشغول به تحصیل باشند ۱۵ %
 
همکاران الف – اگر همسر ، فرزند یا خود همکار در دانشگاه آزاد اسلامی در مقطع کاردانی یا کارشناسی تحصیل نماید . ۲۰%
 ب – اگر همسر ، فرزند یا خود همکار در دانشگاه آزاد اسلامی در مقطع کارشناسی ارشد و بالاتر تحصیل نماید . ۱۵%
 ج – اگر همسر یا فرزند عضو هیات علمی دانشگاه در دانشگاه آزاد اسلامی در مقطع کاردانی یا کارشناسی تحصیل نماید. ۲۰ %
 د - اگر همسر یا فرزند عضو هیات علمی دانشگاه در دانشگاه آزاد اسلامی در مقطع کارشناسی ارشد و بالاتر تحصیل نماید. ۱۵ %
 
ممتاز علمی الف – دانشجوی نفر اول اعلام شده از سوی آموزش شاغل به تحصیل در مقطع کاردانی یا کارشناسی ۲۵ %
 ب - دانشجوی نفر اول اعلام شده از سوی آموزش شاغل به تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد و بالاتر ۲۰ %
 ج - دانشجوی نفردوم اعلام شده از سوی آموزش شاغل به تحصیل در تمام مقاطع تحصیلی ۱۵ %
 د - دانشجوی نفرسوم اعلام شده از سوی آموزش شاغل به تحصیل در تمام مقاطع تحصیلی ۱۰ %
ورزشی با توجه به مقام کسب شده (اول ،دوم،سوم) و سطح مسابقات بر گزار شده ( منطقه ، سراسری ، جهانی) تا ۱۰۰ %
بیماری خاص با توجه به معرفی دانشجو از بنیاد امور بیماری های خاص و دستور سازمان مرکزی ۲۵ %
ریاست به دانشجویان بی بضاعت که مورد تایید کمیته سه نفره باشند طبق دستور
متفرقه به دانشجویانی که از سازمان مرکزی (ریاست عالیه) یا دیگر نهادها (کمیته امداد ، دارالایتام) معرفی گردند طبق دستور
 
تخفیف های دیگر که به دلیل مورد استعمال نبودن آنها در جدول فوق ذکر نگردیده است . مانند قاریان و حافظان قرآن کریم باشگاه پژوهشگران جوان و ... .  
 
تبصره ۱ – اگر دانشجویی در دانشگاهی غیر از واحد های دانشگاهی آزاد اسلامی یا مراکز تابع مشغول به تحصیل باشد مشمول تخفیف چند دانشجویی نمی گردد . 
تبصره ۲ – اگر دانشجویی در نیمسال قبلی خود مشروط شده باشد مشمول تخفیف چند دانشجویی نمی گردد . 
تبصره ۳ - اگر دانشجویی همزمان شرایط احراز چند تخفیف را داشته باشد فقط یکی از آنها منظور خواهد شد .  
 تبصره ۴ – اگر دانشجویی همزمان شرایط احراز چند تخفیف را داشته باشد بیشترین تخفیف انتخاب گردیده و منظور خواهد شد .