سامانه آموزشی (استاد، دانشجو)

ثبت نام در سامانه پیامک دانشگاه
 

معاونت مالی اداری

اطلاعات فردي:
سمت: معاون اداري مالي
شرح وظايف حوزه: كنترل و نظارت بر امور كاركنان
كنترل و نظارت بر درآمد و هزينه واحد