سامانه آموزشی (استاد، دانشجو)

ثبت نام در سامانه پیامک دانشگاه
 

لیست مقالات

رديف نام و نام خانوادگي  عنوان مقاله تاريخ شوراي پژوهشي   دامنه همايش
  بین المللی خارج بین المللی داخل و ملی استانی - منطقه ای داخلی واحدها
1
بهناز باغبانباشی  بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی ومذهبی بودن براساس مدل عاملی در دانشجویان دانشگاه شیراز  1389/1/26       1  
2
بهناز باغبانباشی  پیشگیری به عنوان مهمترین شیوه ی مقابله با آن  1389/1/26       1  
3
بهناز باغبانباشی  بررسی رابطه شیوه های فرزند پروری ونگرش به سوئ مصرف مواد در دانشجویان دانشگاه شیراز  1389/1/26       1  
4
بهناز باغبانباشی  بررسی رابطه عزت نفس وسلامت روانی دانشجویانی که ورزش نمی کنند و آنهایی که ورز ش می کنند در شهرستان سبزوار 1387/12/22     1    
5
حمید رضا ابراهیمی  بررسی دوره زمانی آبیاری وکودهای شیمیایی بر روی ذرت علوفه ای رقم 755 در منطقه ارسنجان  1387/12/22     1    
6
حمید رضا ابراهیمی  اثرات تاریخ کاشت ومیزان بذر بر خصوصیات کمی وکیفی علوفه اسپرس در کشت پاییزه در منطقه ارسنجان  1386/9/15          
7
خاطره صفوی نایینی  زنجبیل داروی ضد التهاب  1386/12/2       1  
8
خاطره صفوی نایینی  the effect of ovariohysterectomy on blood  1386/12/2   1      
9
دکتر ابراهیم سری دیوشولی  تجربه های موفق کار آفرینی  1387/3/30     1    
10
دکتر امین الله فاضل  رابطه ساده و چند گانه یادگیری خود تنظیمی با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دانشگاخ آزاد اسلامی واحد ارسنجان  1376/10/13     1    
11
دکتر برمک جعفری حقیقی  بررسی رابطه بین عملکرد دانه واجزا آن در مناسبترین تراکم در ارقام گندم با استنفاده از تجزیه علیت  1388/2/3     1    
12
دکتر برمک جعفری حقیقی  ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم گلرنگ زراعی در تراکم های مختلف کشت  1388/2/3     1    
13
دکتر حسین قره داغی  مطالعه فنولوژی گونه های غالب مراتع منطقه استپی نیر یزد  1387/12/22       1  
14
دکتر حسین قره داغی  بررسی تاثیر قرق بر ترکیب پوشش گیاهی مراته استپی منطقه نیر یزد  1387/12/22       1  
15
دکتر حمید رضا میری  ارزیابی برخی صفات مورفولوژیک موثر بر افزایش عملکرد دانه کلزا  1388/8/7     1    
16
دکتر حمید رضا میری  انتقال مجدد ذخایر ساقه به دانه در ارقام مختلف گندم تحت تنش خشکی  1387/12/22     1    
17
دکتر حمید رضا میری  کاربرد آللو کیمیکال ها به عنوان علف کشهای زیستی  1387/12/22     1    
18
دکتر حمید رضا میری  کنترل تلفیقی علفهای هرز ذرت با استفاده از مدیریت کود وفاصله کشت  1387/12/22     1    
19
دکتر حمید رضا میری  کاهش مصرف علف کش ارادیکان در تلفیق با عملیات مکانیکی در کنترل علفهای هرز مزارع ذرت  1387/12/22     1    
20
دکتر حمید رضا میری  صفات مورفولوژیک وفیزیولوژیک مرتبط با افزایش عملکرد دانه در گندم در طی سالهای پس از انقلاب سبز و جهت گیری آینده 1387/6/27     1    
21
دکتر خسرو محمودی  نقد روانشناسی وسمبلیک رویای  1389/3/13       1  
22
دکتر سید حمید حبیبیان  بررسی نسبتهای مختلف بذر بر عملکرد علوفه بر کشت مخلوط جو وماش  1387/8/9       1  
23
دکتر فریبا مکارمی  فرایند تولید پودر پروتئینی از پساب آب پنیر جهت درمان گوساله ها  1387/5/8       1  
24
دکتر کاووس رضایی  جلوه هایی از انار در ادبیات فارسی و عربی  1386/9/15     1    
25
دکتر لادن صادقی  sympatricity of Hygrotus species …. 1387/8/9     1    
26
دکتر لادن هاشمی  بررسی روایی و پایایی مقیاس تعالی معنوی  1387/8/9       1  
27
دکتر لادن هاشمی  بررسی روایی و پایایی مقیاس تعالی معنوی  1387/3/2     1    
28
دکتر محبوبه نصیری  RNA مداخله گر دنیایی جدید در زیست شناسی   1388/6/5     1    
29
دکتر محمد جواد روستا  تاثیر سطوح خشکی بر جوانه زنی ارقام گندم آبی استان فارس  1386/9/15          
30
دکتر محمد جواد روستا  بررسی واکنش ارقام گندم به شوری  1386/6/29       1  
31
دکتر محمد جواد نعمت الهی  ON  O-SUPPLEMENTED 1388/2/22       1  
32
دکتر محمد جواد نعمت الهی  Goldie lifting moules  1387/2/5          
33
دکتر محمد جواد نعمت الهی  A note of copolyform modules  1386/7/26       1  
34
دکتر محمد شعبانی  نقش مدیریت بهینه کاربری اراضی در کاهش میزان فرسایش خاک و میزان رسوبدهی حوزه های آبخیز  1388/2/22       1  
35
دکتر محمد شعبانی  تعیین مناسبترین روش میان یلابی در مطالعه تغییرات برخی از خصوصیات کیفی آبهای زیر زمینی دشت ارسنجان  1388/2/22       1  
36
دکتر محمد شعبانی  بررسی و مطالعه خصوصیات کیفی آهبای زیر زمینی دشت ارسنجان  1388/2/22       1  
37
دکتر میترا محمودی  مقایسه ویژگیهای شخصیتی والدین کودک آزار و غیر کودک آزار شهرستان بندر عباس  1386/12/26     1    
38
دکتر میترا محمودی  رابطه سلامت عمومی حمایت اجتماعی و خوش بینی در زنان مبتلا به سرطان سینه در استان بوشهر  1386/12/26     1    
39
دکتر میترا محمودی  مقایسه عزت نفس حمایت اجتماعی رضایت زناشویی در بیماران قلبی عروقی و افراد عادی شهرستان ارسنجان  1386/12/26     1    
40
دکتر یونس دانشبد  شبیه سازی جریان بر روی سرریز سد سیوند به کمک نرم افزار فلوئنت  1388/10/29     1    
41
دکتر یونس دانشبد  پیش بینی انتقال رسوب در بازه هایی از رودخانه خشک شیراز با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی  1387/10/19     1    
42
دکتر یونس دانشبد  Investigation of floody one by using satellite and aerial images  1387/3/30   1      
43
دکتر یونس دانشبد  بررسی روابط موجود زمان تمرکز و عوامل موثر بر آن در حوزه های شهری  1386/3/10     1    
44
دکتر یونس دانشبد  آبشستگی اطراف پلها بر اساس برنامه سازی زنتیکی  1385/12/13     1    
45
دکتر یوننس محمد زاده  مقایسه برخی مهارتهای روانی کاراته کاران مرد برتر وغیر برتر جهت اعزام به مسابقات جهانی  1388/10/29     1    
46
سعید دیلمی  تک ذره ای درمکانیک کوانتومی  1388/3/21       1  
47
سیامک قهرمانی  کاربرد نقش پراش در تعیین کشش سطحی مایعات  1389/1/26       1  
48
علی رضا غفاری  بررسی مدل درود- لورتنس در تابش ذرات باردار متحرک در محیط های پاشنده همگن  1387/10/19       1  
49
علی محمد رضایی  عوامل استرس زا در محیط آرامستان و راهکار های کاهش آن  1387/12/22     1    
50
محبوبه چین آوه  coping responses as mediator to type A -personality in ….. 1387/6/27   1      
51
محبوبه چین آوه  بررسی تاثیر روش درمانی منطقی -هیجانی - رفتاری در تحول هویت دانشجویان دانشگاه شیراز  1386/3/10          
52
محمد صادق شیری  Determination of scale elasticity in the existence of non-discretionary factor in performance analysiy 1389/2/12     1    
53
مریم رفیعی  chemical composition of flower and developing fruit peet essentional oils of limes  1376/10/13     1    
54
مریم رفیعی  لیمو ترش اسانس و کاربردهای آن  1386/9/15          
55
مریم رفیعی  بررسی ساختاری وشیمیایی کیسه های ترشحی اسانس در گل و میوه لیمو ترش  1386/3/10     1    
56
مسعود مصباحی  مقایسه روابط پیشنهاد شده برای حداکثر عمق آبشکستگی پایه های پل با استفاده از دادههای صحرایی  1389/3/13     1    
57
مسعود مصباحی  تلفیق سامانه اطلاعات جغرافیایی و مدل هیدرولیک رودخانه جهت پهنه بندی سیلاب  1386/3/10     1    
58
مسعود مصباحی  بررسی و مقایسه معیارهای پوششی سنگچین در کارهای مهندسی رودخانه  1385/12/13     1    
59
مهندس احمد رحیمی  ارزیابی فرهنگ ایمنی تاسیسات هسته ای در ایران  1388/6/5       1  
60
مهندس امید رضا باقری  ارائه یک طرح پیشنهادی در راهنمایی ورانندگی وخودردسازی باتکیه بر فناوری RFID 1388/6/5     1    
61
مهندس امید رضا باقری  فن آوریهای بی سیم باند پهن و چشم انداز آن در توسعه ICT 1388/3/21       1  
62
مهندس امید رضا باقری  کاربرد واقعیت مجازی در درمان بیماری هراس (فوبیا) 1388/2/3     1    
63
مهندس امید رضا باقری  الگوریتم شبیه سازی تبریدی در حل زمانبندی جریان کارگاهی مونتاژسه مرحله ای با زمان آماده سازی وابسته به توالی  1388/2/3     1    
64
مهندس امید رضا باقری  بررسی حملات احتمالی و مایسه برخی روشهای امنیتی در RFiD  1388/2/3     1    
65
مهندس امید طبیعی  مطالعه وبررسی تغییرات اکو سیستمهای مانگرو در خلیج فارس  1388/10/29     1    
66
مهندس امید طبیعی  بررسی تنوع گونه ای پرندگان آبزی و کنا آبچرمنطقه حفاظت شده مند استان بوشهر  1388/10/29     1    
67
مهندس امید طبیعی  بررسی تنوع گونه ای پرندگان آبزی و کنا رآبچر پارک ملی نایبند  استان بوشهر  1388/10/29     1    
68
مهندس امید طبیعی  تغییرات جهانی اقلیم حیا ت وحش  1387/3/30     1    
69
مهندس امید طبیعی  ضرورت حفاظت از اکوسیستهمای  حساس ساحلی مانگرو 1386/9/15          
70
مهندس امید طبیعی  بهبود ارزش غذایی آرتمیا ارومیانا با استفاده از غنی سازی با اسیدهای چرب غیر اشباع بلند زنجیره امگا3 1386/3/10     1    
71
مهندس امید طبیعی  کاربرد تنش اسمزی در مطالعا ت تغذیه ای و کنترل کیفی بچه میگو ها  1386/3/10     1    
72
مهندس حیدر داودی  بررسی روشهای فازی قاب استفاده در حل مسائل کاربردی علوم مختلف  1386/12/26     1    
73
مهندس حیدر داودی  یک روش فازی جهت تنظیم خود کار کانون تصویر  1386/12/26     1    
74
مهندس شهلا نعمتی  protein functoin prediction usinaco and bayesian networks 1389/3/13     1    
75
مهندس شهلا نعمتی  particle swarm optimization for feuture  1389/2/12   1      
76
مهندس کریم فارسی نژاد  بررسی اثر محلول پاشی بر افزایش کیفیت دو رقم گندم شیراز و مرودشت  1387/6/27     1    
77
مهندس مجید رضایی تعیین دوره بحرانی کنترل علفهای هرز در زراعت ذرت رقم 704 در منطقه ارسنجان  1388/3/21     1    
78
مهندس محمد رضا نیک منش  مدیریت منابع آب و خاک رود خانه خشک شیراز بر اساس روشهای اصولی بیو مهندسی  1389/1/26          
79
مهندس محمد رضا نیک منش  بررسی پارامترهای آشفتگی جریان در نزدیکی پوشش گیاهی  1389/1/26          
80
مهندس محمد رضا نیک منش  ارزیابی تغییرات فرسایش ورسوبگذاری روی سواحل  1389/1/26          
81
مهندس محمد رضا نیک منش  تاثیر پوشش گیاهی در کاهش ظرفیت ..... 1388/10/29 1  
82
مهندس محمد رضا نیک منش  Forcasting Ground water Level In Sadat-shahr 1388/7/2     1    
83
مهندس محمد رضا نیک منش  مدیریت رسوب در رودخانه خشک شیراز با روش تثبیت بیولوژیکی بستر و کناره رودخانه  1388/2/3     1    
84
مهندس محمد رضا نیک منش  تغییر خواص ژئوتکنیکی خاکهای آلوده شده با مواد نفتی  1387/3/30       1  
85
مهندس محمد رضا نیک منش  فرسایش بستر رودخانه ها بر اثر برداشت مصالح رودخانه ای  1385/12/13     1    
86
ولی نوذری  توصیف اماکن وتاسیسات ورزشی منطقه یک دانشگاه آزاد اسلامی ومقایسه آن باشاخصهای سرانه  1389/1/26     1    
87
ولی نوذری  طراحی وتدوین شاخصهای ارزیابی مسئولین ادارات تربیت بدنی  شهرستانها  1389/1/26     1    
88
ولی نوذری  تاثیر تمرینات ورزشی بر روی ترکیبات بدن نوجوانان  1389/1/26     1